Privacyverklaring van CorpoCare

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die CorpoCare verwerkt van haar klanten. Indien je klant wordt van CorpoCare, of om een andere reden persoonsgegevens aan CorpoCare verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.

 

Wij adviseren je om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

 1. Verantwoordelijke:

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

 

CorpoCare, Plein 2000 nr. 39 te Huizen, KvK 64427005.

Wij zijn bereikbaar via mail of telefonisch.

 

 1. Welke gegevens verwerkt CorpoCare en voor welk doel:

 

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 1. a) voor- en achternaam, geboortedatum.
 2. b) adresgegevens
 3. c) telefoonnummer, e-mailadres.
 4. d) gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intake formulier.
 5. e) Voor en na foto’s.

 

2.2 CorpoCare verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

 1. a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken

en de eventuele wijziging/annulering daarvan.

 1. b) je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van CorpoCare.
 2. c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
 3. d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, wenkbrauwen of wimpers worden gedeeld op Social Media enkel en alleen na schriftelijke toestemming van jou.

 

E-mail berichtgeving:

 

CorpoCare gebruikt je naam, geboortedatum en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met

informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van

CorpoCare te versturen.

Afmelding voor deze mailings is ten allen tijde mogelijk via de afmeld-link onderaan de mailing.

 

 1. Bewaartermijnen:

 

CorpoCare bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Maakt u gebruik van onze dienstverlening? Dan bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal 7 jaar. Iedere ondernemer is namelijk wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).

 


 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers:

 

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft CorpoCare passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt CorpoCare gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker heeft CorpoCare een verwerkers-overeenkomst en/of zal deze uiterlijk met ingang van de nieuwe privacywet (25 mei 2018) tot stand zijn gekomen.

4.3 Cameratoezicht en videoregistratie kan worden ingezet als hulpmiddelen voor de beveiliging van personen en eigendommen. Het gebruik van cameratoezicht binnen CorpoCare is met stickers en borden kenbaar gemaakt in de gebouwen. Waar andere – minder op de privacy van betrokkenen inbreuk makende – middelen mogelijk zijn om deze doelen te bereiken, zal  CorpoCare daarvan gebruik maken.

 

Het doel van het cameratoezicht is zowel preventief als repressief, maar ook voor monitoring. Dat wil zeggen dat een dreigend incident of calamiteit kan worden waargenomen vanaf de observatiepost. Het preventieve effect wordt vooral bereikt doordat potentiële daders zich bewust zijn van de monitoring en zich realiseren dat de beelden van de camera’s achteraf als bewijsmateriaal kunnen dienen. Een ander doel van cameratoezicht is het vergroten van het veiligheidsgevoel.

 

Heimelijk cameratoezicht zal CorpoCare  slechts inzetten bij een redelijk. Vermoeden van een misstand of misdragingen. Het heimelijke cameratoezicht zal CorpoCare zowel in intensiteit als in tijd tot een minimum beperken. Op de inzet van cameratoezicht – onder meer op het gebruik, de opslag en verwerking van het beeldmateriaal – is de AVG van toepassing. Klachten kunnen over het cameragebruik binnen CorpoCare kunnen worden ingediend bij de directie of bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De bewaartermijn van de camerabeelden is maximaal 4 weken.

 

 

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten:

 

5.1 Via CorpoCare kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, wijzigen of te verwijderen. CorpoCare zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met CorpoCare.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop CorpoCare je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan CorpoCare via het Contactformulier

 

 1. Wijzigingen:

 

Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.